यदुनन्दन प्रसाद उपाध्याय

यदुनन्दन प्रसाद उपाध्याय

यदुनन्दन प्रसाद उपाध्याय

शिक्षा : एम.ए. (हिन्दी), बी.एड., नेट-जेआरफ़
शोधार्थी – जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
संप्रति : अध्यापक, शा.उ.मा.वि., शेरपुर (भिण्ड), म.प्र.